Gebruiksvoorwaarden

Participatieaanbod is een advertentieplatform
Participatieaanbod functioneert als een laagdrempelig platform waar aangesloten aanbieders van niet-beursgenoteerde producten namens, zichzelf en beleggers kunnen adverteren. Participatieaanbod is echter NIET betrokken bij de eventuele daadwerkelijke transacties tussen kopers en verkopers. Om die reden kan Participatieaanbod dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, de veiligheid of de legaliteit van de geadverteerde objecten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van adverteerders objecten te verkopen en de bevoegdheid van kopers objecten te kopen. Onze diensten zijn slechts toegankelijk voor personen die naar Nederlands recht juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten. Onverminderd het voorgaande, zijn onze diensten enkel toegankelijk voor minderjarigen indien deze daarvoor toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger hebben gekregen of indien het een rechtshandeling betreft waarvan het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd deze zelfstandig verricht.

Participatieaanbod probeert adverteerders van niet-beursgenoteerde producten (zoals participaties in vastgoedfondsen, cv’s, obligatie en aandelen) en kopers tot elkaar te brengen. Participatieaanbod is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen adverteerder en koper door gebruikmaking van de site. Als u een geschil hebt met één of meerdere gebruikers, dient u dit zelf op te lossen. U vrijwaart Participatieaanbod (en al haar personeel, managers en tussenpersonen) van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.

Biedingen niet bindend
Participatieaanbod is geen veilingsite, maar een advertentiesite met de mogelijkheid tot bieden. In beginsel is een bod niet bindend en verplicht het u niet tot aan- of verkoop. Dit geldt echter niet indien een adverteerder in zijn advertentie op dit punt uitdrukkelijk andere regels hanteert. Er is geen sluitingstermijn, de advertentie wordt verwijderd bij verkoop of terugtrekking van de aanbieding.

Verwijzingen naar websites of diensten van derden
De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Deze verwijzingen kunnen ook worden geplaatst in of naast deParticipatieaanbod advertentie. Participatieaanbod heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites valt u onder de (privacy)regels van die betreffende site.

Indien u gebruik maakt van de diensten van externe dienstverleners, dan valt uw gebruik daarvan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener. Participatieaanbod heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de dienstverlening en het beleid van deze dienstverleners.

Gebruik van de (inhoud van) de website van Participatieaanbod
Participatieaanbod promoot de Participatieaanbod website en de inhoud daarvan (mogelijk uw materiaal bevattend) en kan derden toegang verschaffen tot uw materiaal om het hen mogelijk te maken uw advertenties te promoten op hun websites, software applicaties en e-mail en andere kanalen. Onze promoties en promoties van derden kunnen (delen van) uw advertentiemateriaal bevatten. Participatieaanbod kan uw materiaal technisch dusdanig wijzigen dat het toegankelijk is vanaf mobiele apparatuur of software applicaties van derden.

Het is u niet toegestaan de website van Participatieaanbod of enige inhoud daarvan te gebruiken, waaronder mede verstaan het op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen van de (inhoud van) de website, anders dan conform het doel van de website. Dit houdt tevens onder meer in dat het u niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Participatieaanbod, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

Het is niet toegestaan om (hyperlinks naar) Participatieaanbod advertenties op uw site weer te geven. RSS feeds voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten (bijvoorbeeld gebruik in persoonlijke web blogs of persoonlijke online media) zijn wel toegestaan tot een maximum van 100 advertenties. Indien het totale aantal advertenties dat op uw site wordt weergegeven of waarnaar hyperlinks op uw site verwijzen meer dan 100 bedraagt, zal uw gebruik hiervan verondersteld worden in strijd te zijn met deze beleidsregels, tenzij u hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van Participatieaanbod.

Handelen in strijd met de Gebruiksvoorwaarden en/of de Beleidsregels van Participatieaanbod
Participatieaanbod behoudt zich het recht voor om u uit te sluiten van elk verder gebruik van de site indien u op enige wijze naar de mening van Participatieaanbod in strijd handelt met de Gebruiksvoorwaarden of de Beleidsregels van Participatieaanbod, onverminderd het recht van Participatieaanbod om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen. Participatieaanbod kan onder meer – doch niet uitsluitend – één of meer van de volgende acties ondernemen (al dan niet na voorafgaande waarschuwing):

 • verwijdering van advertentie(s) zonder restitutie van het advertentietarief,
 • verwijdering van beoordeling(en),
 • schorsing van het account,
 • verstrekking van (persoons)gegevens aan bepaalde derden (zoals Politie, Justitie en rechthebbenden), zoals uitgelegd in ons Privacybeleid.

Voorbeelden van overtredingen van de Gebruiksvoorwaarden en/of de Beleidsregels zijn:

 • advertenties waarin geen concreet product of dienst wordt aangeboden,
 • advertenties die in een verkeerde rubriek zijn geplaatst,
 • advertenties die dubbel zijn geplaatst,
 • advertenties met een website vermelding,
 • (betaalde) advertenties die niet voldoen aan de daarvoor geldende betalingsvoorwaarden,
 • advertenties waarin verboden of verdachte objecten en diensten worden aangeboden,
 • advertenties die inbreuk maken op (intellectuele eigendoms)rechten van derden, beoordelingen die een commerciële boodschap bevatten ten behoeve van de auteur,gebruikers die adverteerders benaderen voor eigen producten en/of diensten (spam).
 • gebruikers van wie sterke vermoedens bestaan dat zij in strijd met onze Gebruiksvoorwaarden en/of de Beleidsregels handelen.

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers kan Participatieaanbod bovendien haar functionaliteiten beperken (bijvoorbeeld het niet kunnen plaatsen van of reageren op advertenties vanaf bepaalde locaties buiten Nederland).

Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.

Regels voor het plaatsen van een advertentie

Algemeen

 • U dient een omschrijving te geven in de advertentietitel en de advertentietekst van het product dat u aanbiedt. U mag alleen advertenties plaatsen in het Nederlands.
 • Plaats uw advertentie s.v.p. in één rubriek. Maak voor elk product een aparte advertentie en plaats deze in de bijpassende rubriek.
 • Het plaatsen van dubbele gratis advertenties is niet toegestaan. Dubbele gratis advertenties kunnen worden verwijderd.
 • Heeft u uw artikel verkocht? Dan verzoeken wij u vriendelijk om uw advertentie te verwijderen.
 • Het is niet toegestaan advertenties op Participatieaanbod te plaatsen anders dan door Participatieaanbod aangegeven.
 • Het is niet toegestaan om een adverteerdernaam te kiezen die bestaat uit een url, of een gedeelte van een url.
 • Het is niet toegestaan om foto’s bij een advertentie te plaatsen die geen betrekking hebben op het aangeboden product.
 • Uw advertentie blijft voor onbetaalde tijd op Participatieaanbod staan, mits aan de daarvoor geldende (betalings)voorwaarden is voldaan.
 • Voordat uw betaalde verlengde advertentie afloopt krijgt u de mogelijkheid om uw advertentie tegen betaling opnieuw te verlengen.
 • Indien u een betaalde advertentie plaatst, die niet aan de voorwaarden voldoet, wordt de advertentie verwijderd en vindt er geen restitutie plaats van het advertentietarief.

Intellectuele eigendomsrechten

 • Het aanbieden van, vragen om of plaatsen van foto’s waarop het auteursrecht of portretrecht van iemand anders rust is niet toegestaan.
 • Teksten en/of foto’s van derden mogen niet worden gebruikt zonder toestemming van de rechthebbende.
 • Het is niet toegestaan beschermde namen of logo’s van bedrijven in uw advertentie te gebruiken, anders dan de naam van het bedrijf dat het object dat u adverteert fabriceerde of produceerde.
 • Het is niet toegestaan een disclaimer op te nemen met betrekking tot de echtheid of legaliteit van het object dat u aanbiedt. Adverteerders dienen zich ervan te vergewissen dat hun objecten authentiek zijn alvorens ze aan te bieden op Participatieaanbod. Indien u twijfelt over de authenticiteit van een object, biedt het dan niet aan.

Vergelijkingen en misleidende teksten

 • De titel van uw advertentie mag niet misleidend zijn. Misleidende titels zijn alle titels die het object dat u verkoopt niet goed beschrijven.

Niet toegestane informatie in advertentie

 • Advertenties voor objecten die verboden zijn volgens de wet of de Participatieaanbod beleidsregels zijn niet toegestaan. Bekijk voor meer informatie de lijst met verboden en verdachte objecten
 • Het is niet toegestaan een advertentie te plaatsen met als enige doel het direct of indirect promoten van een bedrijf.
 • Het is toegestaan om bedrijfsgegevens te vermelden in een advertentie waarin een specifiek product wordt aangeboden.
 • Het is niet toegestaan om een advertentie te plaatsen waarin verwezen wordt naar een website:die deels of grotendeels gevuld is met links naar advertentiesites of advertenties, die al dan niet met name gericht zijn op het verwerken van advertentie-inkomsten door het genereren van kliks.waaruit blijkt dat het product dat in de advertentie wordt beschreven niet, of niet door u, wordt aangeboden.

Betalingsbeleid

Voor de plaatsing van een advertentie betaald u een jaarlijkse licentiefee aan Participatieaanbod. Het bedrag wat u verschuldigd bent is afhankelijk van de rubriek waarin u de advertentie plaatst. Voor sommige rubrieken geldt een vast bedrag, voor andere rubrieken kunt u een keuze maken uit een aantal pakketten. De kosten en de betalingswijze van een advertentiepakket kunnen onder andere verschillen op basis van de duur van het advertentiepakket, de gekozen rubrieken of aanvullende diensten.

Een overzicht van de licentiefee vindt u bij de licentieovereenkomst.

De betalingsverplichtingen gelden op het moment van plaatsing van de advertentie. Indien betaling van de advertentie niet (tijdig) door Participatieaanbod wordt ontvangen, behoudt Participatieaanbod zich het recht voor om de geplaatste advertentie te verwijderen en het verschuldigde bedrag alsnog te incasseren.

Opvallen. Op het moment dat u uw advertentie opstelt, heeft u de mogelijkheid om een of meerdere opties voor Opvallen aan te vinken. Hier vindt u ook de exacte prijs die geldt voor uw specifieke rubriek voor Opvallen, waaronder ‘Topadvertenties’, ‘op de homepagina van Participatieaanbod’ en ‘op de homepagina van uw advertentiegroep’ bent. De Opvallen producten kunnen een wachtrij kennen of tijdelijk uitverkocht zijn. Na de bevestiging per e-mail door Participatieaanbod dat uw advertentie zal worden geplaatst, dient u het verschuldigde bedrag direct te betalen op een van de aangegeven wijzen.

Admarkt. De positionering van uw Admarkt advertenties op Participatieaanbod wordt bepaald door een combinatie van Cost per Click (CPC) en Click Through Rate (CTR). Uw Admarkt advertentie wordt mogelijk niet geplaatst indien u niet voldoet aan de minimum Click Through Rate (CTR) in de desbetreffende rubriek. Participatieaanbod geeft geen garantie met betrekking tot de plaatsing of de weergave van uw Admarkt advertentie of het aantal clicks op uw Admarkt advertentie Markplaats.nl kan niet garanderen dat bezoekers op uw Admarkt advertentie klikken.

Participatieaanbod zal u factureren op basis van de door u opgegeven budgetten en CPC (deze bedragen zijn exclusief BTW). Facturering voor Admarkt vindt achteraf plaats. Enige tijd na het einde van uw campagne(s) zult u een factuur ontvangen (inclusief 19% BTW) op het door u opgegeven e-mailadres. Een nadere specificering van uw factuur kunt u online vinden bij uw Admarkt advertentie-overzicht. Vragen en/of klachten betreffende door Participatieaanbod aan u gezonden facturen voor Admarkt-advertenties dient u binnen 12 maanden na de factuurdatum aan Participatieaanbod kenbaar te maken. Iedere vordering van u betreffende de Admarkt-advertenties en daarop betrekking hebbende facturen vervalt van rechtswege door verloop van 12 maanden na de factuurdatum. 

Participatieaanbod is te allen tijde gerechtigd het Admarkt systeem met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of tijdelijk buiten werking te stellen.

U bent verplicht alles te doen om uw betalingsverplichtingen jegens Participatieaanbod na te komen.

Bij overschrijding van de betalingstermijn is Participatieaanbod gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend. Deze rente bent u enkel en alleen door het overschrijden van de betalingstermijn verschuldigd, zulks zonder noodzaak tot aanmaning of ingebrekestelling.

Indien Participatieaanbod genoodzaakt is ter inning van aan haar verschuldigde bedragen rechtskundige bijstand in te roepen, zullen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten daarvoor door u aan Participatieaanbod worden vergoed.

Bescherming van intellectuele eigendom
Op Participatieaanbod wordt een groot aantal, en een grote verscheidenheid, aan producten aangeboden door particulieren in Nederland. Rechthebbenden, met name eigenaars van auteursrechten, handelsmerken of andere rechten van derden, kunnen melding maken van aanbiedingen die mogelijk inbreuk maken op hun rechten, en een verzoek indienen voor de verwijdering van deze aanbiedingen. Als een rechtmatige vertegenwoordiger van de rechthebbende dit op de juiste manier aan ons meldt, worden producten die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten door Participatieaanbod verwijderd.

Het melden van een inbreuk
Om deel te nemen aan het Melding van Inbreuk Programma volstaat het om het Formulier Melding van Inbreuk in te vullen en het per fax naar Participatieaanbod te sturen. Op dit formulier geeft u de advertenties aan die mogelijk inbreuk maken op uw geschonden eigendomsrechten, voorzien van een handtekening. De informatie die in de Formulier Melding van Inbreuk wordt gevraagd heeft tot doel te verzekeren dat de partijen die objecten aangeven ofwel de rechthebbenden zelf zijn ofwel door de rechthebbenden officieel gemachtigd werden. Tevens moet die informatie Participatieaanbod in staat stellen de advertentie die moet worden verwijderd te identificeren. Zodra wij uw volledig en juist ingevulde Formulier Melding van Inbreuk hebben ontvangen, kunt u latere meldingen eenvoudig via e-mail naar Participatieaanbod versturen.

Let op! Dit formulier kan alleen worden gebruikt door de eigenlijke eigenaars van de intellectuele eigendomsrechten. Het “Melden van inbreuk” is bedoeld om ervoor te zorgen dat aangeboden producten geen inbreuk maken op het copyright, het handelsmerk of andere intellectuele eigendomsrechten van derden. Voor alle andere vragen, kunnen bezoekers en adverteerders contact opnemen met Participatieaanbod via het contactformulier.

Verboden of verdachte objecten en diensten
Participatieaanbod is een advertentiesite die kopers en verkopers samenbrengt. Koop- en verkooptransacties en de afhandeling hiervan vinden buiten de site om plaats en Participatieaanbod is hierbij niet betrokken. De (ver)koop van goederen en diensten via Participatieaanbod is in beginsel toegestaan mits de handel hierin niet is verboden door (inter)nationale wet- en regelgeving en mits zij niet voorkomen op onze lijst van verboden objecten en diensten. Voor uw gemak hebben we een lijst van verboden of verdachte objecten en diensten gemaakt. Let op dit is een richtlijn! U dient zelf te controleren of u het object mag aanbieden of (ver)kopen. Als gebruiker van Participatieaanbod bent u uiteindelijk zelf verantwoordelijk om na te gaan of het aanbod, de verkoop en de koop van bepaalde goederen of diensten wettelijk is toegestaan.