Disclaimer

De inhoud van deze website wordt verzorgd door Vastgoedvergelijker BV te Bodegraven. Via deze website beoogt Vastgoedvergelijker BV consumenten in staat te stellen om op eenvoudige wijze informatie over vastgoedbeleggingsproducten en/of diensten te verkrijgen. De informatie over de producten die op deze website wordt gepubliceerd, is op geen enkele wijze bedoeld als advies, aanbeveling of waardeoordeel en dient niet als zodanig te worden opgevat.

Vastgoedvergelijker BV bemiddelt niet in vastgoedbeleggingsproducten. De op of via deze website ingediende aanvragen worden zonder verdere tussenkomst van Vastgoedvergelijker BV rechtstreeks en uitsluitend verzonden naar (bemiddelaars van) de aanbieder(s) van de door de bezoeker zelf geselecteerde producten. De afhandeling van aanvragen, zoals het uitbrengen van adviezen en offertes of het afsluiten van vastgoedbeleggingsproducten, komt geheel voor de verantwoording van de door de bezoeker geselecteerde aanbieder(s) en/of bemiddelaar(s). Vastgoedvergelijker BV speelt hierin geen enkele rol.

Het is de verantwoordelijkheid van de consument om zich er van te vergewissen dat de producten en/of diensten, evenals aanbieders en/of bemiddelaars, voldoen aan de door de betreffende consument te stellen (wettelijke) eisen en verlangens.

De activiteiten van Vastgoedvergelijker BV zijn – in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft) – niet aan te merken als het aanbieden van en adviseren of bemiddelen in verzekeringen en financiële producten.

Vastgoedvergelijker BV wijst erop dat het aanbieden van en adviseren of bemiddelen in verzekeringen en financiële producten een Wft-vergunning vereist. Financiële dienstverleners die over een Wft-vergunning beschikken, zijn opgenomen in de openbare registers van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het is de verantwoordelijkheid van de consument om vast te stellen of financiële dienstverleners aan hun vergunningplicht voldoen.

De inhoud van de door Vastgoedvergelijker BV gepubliceerde en samengestelde pagina’s is ontleend aan betrouwbaar geachte bronnen. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, meningen, verwachtingen en uitkomsten staat Vastgoedvergelijker BV niet in. Vastgoedvergelijker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gebruik van of vertrouwen op de door of namens Vastgoedvergelijker BV verschafte informatie. Gebruik van deze website geschiedt geheel op eigen risico.

Vragen over deze disclaimer kunt u richten aan info@vastgoedvergelijker.nl.